Customization

Customization là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Dspace theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Dspace Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.

Customization là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Dspace theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Dspace Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.

Yêu cầu

Phần mềm quản trị thư viện Dspace đã được cài đặt / khởi tạo trên hệ thống của thư viện

Dịch vụ cung cấp

  • Cấu hình tài khoản quản trị cho cán bộ thư viện
  • Cấu hình tài khoản cho bạn đọc
  • Cấu hình thông số thư viện
  • Cấu hình khổ mẫu Biên mục
  • Cấu hình nhóm người sử dụng


Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ và chi phí.